ศูนย์ประสานงานและจัดอบรม หลักสูตรเรือสำราญและการโรงแรม
  • อ.แฮรี่ Tel : 081-934-3111
  • khunharry@gmail.com
  • ศูนย์ประสานงานและจัดอบรม
  • อาคารฟอร์จูน รัชดาฯ ชั้น 16

การเตรียมเอกสารและค่าใช้จ่ายหลังจากสอบผ่านสัมภาษณ์

รายการเอกสาร และ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ต้องเตรียมนี้ เป็นเงิื่อนไขเฉพาะของบริษัท บาเฮีย ตัวแทนเรือสำราญยุโรป เท่านั้น !

(หากเป็นบริษัทเรือสำราญอื่นๆ จะมีเงิื่อนไขต่างๆ ที่แตกต่างออกไป ตามนโยบายของแต่ละบริษัท ตัวแทนเรือ!)

หลังจากผ่านการอบรม 5 เดือน (ที่ศูนย์ 2 เดือนและฝึกงาน 3 เดือน) และผ่านการสัมภาษณ์และได้รับการว่าจ้างงานแล้ว จาก บริษัท บาเฮีย ตัวแทนเรือสำราญยุโรป เท่านั้น

จะต้องเตรียมเอกสาร และเงินค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง? แต่ละรายการเป็นเงินเท่าไร?

1. ค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครทำงานจะต้องรับผิดชอบเอง

2. ค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครทำงานจะต้องสำรองจ่ายไปก่อน แล้ว บริษัท บาเฮีย จำจ่ายคืนให้ 1 วัน ก่อนเดินทางไปขึ้นเครื่องบินที่ ประเทศอังกฤษ

3. ค่าใช้จ่ายที่ บริษัทฯ บาเฮีย เป็นผู้จัดเตรียมให้เอง

 

1. ค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครทำงานจะต้องรับผิดชอบเอง

(1) ค่าทำหนังสือเดินทาง 1,000 มีอายุเหลืออย่างน้อย 2 ปี
(2) ค่าทำหนังสือคนประจำเรือ 1,000 มีอายุเหลืออย่างน้อย 2 ปี
(3) Marlin Test 600 (ต่อสอบ 1 ครั้ง ถ้าสอบไม่ผ่าน)
(4) STCW2010+Security management 7 รายการ = 12,000
(5) ค่าวัคซีนไข้เหลือง 1,000
(6) ค่าธรรมเนียมตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 200 (บริษัทเตรียมเอกสารให้ แต่เราไปยื่นเอง)

2. ค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครทำงานจะต้องสำรองจ่ายไปก่อน แล้ว บริษัท บาเฮีย จำจ่ายคืนให้ 1 วัน ก่อนเดินทางไปขึ้นเครื่องบินที่ ประเทศอังกฤษ

(1) ค่าทำวีซ่า ให้เตรียมเงินไว้ประมาณ 10,000 บาท  ปกติจะทำต้องวีซ่า เฉพาะประเทศที่ต้องไปขึ้นเครื่องบินคือ วีซ่าประเทศอังกฤษเท่านั้น  แต่ถ้าเรือที่ขึ้นไปทำงานเป็นเรือที่เข้าประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย ก็จำเป็นต้องทำวีซ่าเข้าประเทศ สหรัฐอเมริกา ด้วย ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ คือ
ก. วีซ่าอังกฤษ 3,000 +
ข. วีซ่า USA 5,600 + (ถ้าถูกปฏิเสธวีซ่า บริษัทไม่จ่ายคืนให้ แต่ถ้าผู้สมัครยื่นเรื่องขอทำวีซ่าใหม่ กี่ครั้งก็ตามจนผ่าน บริษัทจ่ายเฉพาะค่าทำวีซ่าครั้งที่ผ่านเท่านั้น !)

(2) ค่าตรวจสุขภาพ ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่บริษัทกำหนดให้กับแต่ละตำแหน่างงานประมาณ 5,000 บาท (และจะต้องมีคำยืนยันจากหมอว่า fit เท่านั้น บริษัทจึงจะจ่าย แต่ถ้ามีปัญหาสุขภาพที่ต้องรักษาตัวก่อน ผู้สมัครทำงานจะต้องรับผิดชอบในส่วนของการรักษาเอง)

3. ค่าใช้จ่ายที่ บริษัทฯ บาเฮีย เป็นผู้จัดเตรียมให้เอง

(1) ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ บริษัท บาเฮีย จะเป็นผู้จัดเตรียมให้ * แต่ต้องอยู่ภายใต้นโยบายและกฎกติกาของบริษัทเท่านั้น *

เชิญรับชมวีดีโอ พี่ต่าย บาเฮีย ชี้แจ้งเกี่ยวกับการเตรียมเอกสาร และค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับผู้ที่สนใจทำงานบนเรือสำราญยุโรป

ศูนย์ประสานงานและจัดอบรม ม.พิษณุโลก อาคารฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 16 (สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน พระราม 9)

สายด่วน
ณัฐพากย์ เพ็งหาพันธ์ (อ.ต้าร์)

หัวหน้าหลักสูตรโครงการฯ
Head of Cruise & Hotel Training Program
Tel : 098-663-2379
email : Natthapak40@hotmail.com

สมศักดิ์ มงคลเอื้ออารี (อ.แฮรี่)
ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการโครงการฯ
Director & Assistant to the President
Tel : 081-934-3111, 092-256-2000
email : Harry.Cruiseship@gmail.com

จรูญทรัพย์ อินทะใจ (อ.ชารอน)
อาจารย์ประจำ ผู้ฝึกอบรมฯ
Tel : 092-280-1555, 089-544-0215
email : Sharon.Cruiseline@gmail.com

นพรัตน์ ทิพยพรอนันต์ (อ.ซีเจ)
หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และฝ่ายพัฒนาความสามารถทางภาษา
Head of Foreign Relations & English Competency Development
Tel : 092-261-3777, 086-907-1637
email : Cj.Cruiseship@gmail.com