ศูนย์ประสานงานและจัดอบรม หลักสูตรเรือสำราญและการโรงแรม
  • อ.แฮรี่ Tel : 081-934-3111
  • khunharry@gmail.com
  • ศูนย์ประสานงานและจัดอบรม
  • อาคารฟอร์จูน รัชดาฯ ชั้น 16

worldwidecruisetrainingcenter

เรือสำราญที่ล่องไปตามมหาสมุทรทั่วโลก เที่ยวทั่วโลกบนเรือสำราญ
`` We Love Cruise `` (คนรักเรือสำราญ)

หลักสูตรอบรมงานบริการบนเรือสำราญ และงานโรงแรม เป็นโครงการฝึกอบรมการทำงานบนเรือสำราญและการโรงแรม ม.พิษณุโลก ผู้ผ่านการอบรมจะได้วุฒิบัตร ออกให้โดยมหาวิทยลัยพิษณุโลก

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก Phitsanulok University

693 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5530-3411-101 โทรสาร 0-5530-3411
Homepage : http//www.plc.ac.th

ชื่อสถาบัน
ชื่อเต็ม มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
อักษรย่อ มพล.
ชื่อภาษาอังกฤษ PHITSANULOK UNIVERSITY
อักษรย่อ PLU.

เครื่องหมายของมหาวิทยาลัย
• คบเพลิง หมายถึง แสงสว่างที่ทำให้เกิดปัญญา ความรู้ ความคิด เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการศึกษา และอนาคตที่รุ่งโรจน์
• ล้อธรรมจักร หมายถึง คุณธรรมในอันที่จะนำไปสู่ความดีงาม ซึ่งกงล้อธรรมจักรทั้ง 5 คือ ศีล 5 ทางปฏิบัติที่นำไปสู่ความสำเร็จของชีวิต
• ปัญญา หมายถึง ความรู้
• ธรรม หมายถึง การทำความดีที่จะนำไปสู่ความสุข และความสำเร็จในชีวิต

สีประจำมหาวิทยาลัย
     สีฟ้า หมายถึง พระมหากษัตริย์หรือความจงรักภักดี
     สีขาว หมายถึง ศาสนา
     สีม่วง หมายถึง มีความเป็นผู้นำ และรู้จักเสียสละ

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย ต้นกฤษณา
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2545 ณ เลขที่ 639 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในชื่อของ วิทยาลัยพิษณุโลก มีเนื้อที่รวมทั้งหมด 8 ไร่ ผู้ขอรับใบอนุญาต คือ อาจารย์สุนทร รักเลี้ยง ระยะแรกของการก่อตั้งวิทยาลัยพิษณุโลก เร่งเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ด้านบุคลากรทั้งสายการจัดการเรียนการสอนและสายสนับสนุน ด้านการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยได้มีความตระหนักในการจัดการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ที่เกิดกับผู้เข้ารับการศึกษาโดยวิเคราะห์ สังเคราะห์หลักสูตรที่จะจัดการเรียนการสอน และศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อผลิตบัณฑิตให้ตรงต่อความต้องการของตลาด และรองรับการเปิดตลาดเสรีทางการค้าสู่อินโดจีน รวมทั้งศึกษาและพิจารณาถึงแผนแม่บทของชาติด้วย

ปีการศึกษา 2547 มหาวิทยาลัยพิษณุโลกเริ่มจัดการเรียนการสอนเป็นปีแรกโดยเปิดสอนคณะบริหาร ธุรกิจ ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) รวม 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการ มีนักศึกษาเข้าศึกษารวม 234 คน จากผลความตระหนักในการบริหารจัดการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา 2547 ของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ส่งผลให้มหาวิทยาลัยฯได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม ในจังหวัดพิษณุโลก และเขตภาคเหนือตอนล่าง

ปีการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยฯได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเพิ่มจากเดิมอีก 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม รวมสาขาวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2548 ทั้งหมด 5 สาขาวิชา มีจำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษารวมทั้งหมด 648 คน และได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง) จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จำนวน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีบัณฑิตรุ่น 1 ที่จบในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง) จำนวน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 145 คน ปีการศึกษา 2549 วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอนในคณะบริหารธุรกิจ ทั้งหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ทั้งหมด 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มีจำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษารวมทั้งหมด 879 คน และได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง) จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จำนวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มีบัณฑิตรุ่น 2 ที่จบในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง) จำนวน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 380 คน

ปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยพิษณุโลกได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เพิ่ม 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการตลาด ดังนั้นจึงมีจำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษารวมทั้งสิ้น 774 คน และได้เข้ารับการตรวจเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร4 ปี) จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จำนวน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีบัณฑิตรุ่น 3 และในปีการศึกษา 2550 นี่มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต รวมทั้ง 3 สาขาวิชา มีจำนวนทั้งหมด 257 คน

ต่อมา มหาวิทยาลัยฯ ได้หาสถานที่เพิ่ม เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยโดยหาสถานที่เพิ่มอีก 92 ไร่ อยู่บริเวณ สี่แยกอินโดจีน ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก และได้สร้างอาคาร เพิ่มอีกหลายอาคาร เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น และได้เปลี่ยนประเภทจาก วิทยาลัยพิษณุโลก เป็นมหาวิทยาลัยพิษณุโลก เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มีเนื้อที่ทั้งหมด 100 ไร่ และดำเนินการสอนในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคสมทบ ระดับปริญญาโท ภาคสมทบ
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนระดับอุดมศึกษาแห่งแรกของ จังหวัดพิษณุโลก ที่เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา ซึ่งการสร้างชื่อสียงของมหาวิทยาลัยที่จะทำให้ชุมชน สังคมยอมรับ และมีจุดเด่นในการบริหารจัดการการศึกษานั้น สิ่งที่มหาวิทยาลัยควรตระหนักที่สุด คือ การพัฒนาวิชาการและการผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ และมีจุดเด่นที่จะทำให้นักศึกษา เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ก็คือ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาในการนำความรู้ไปประกอบอาชีพ

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางภาคเหนือของประเทศไทย ที่จะก้าวไปสู่ความมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล รวมทั้งสร้างระบบสารสนเทศในการเผยแพร่วิชาการทางเครือข่ายชุมชน เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของชุมชน และปลูกฝังจิตสำนึกสร้างให้นักศึกษามีความเป็นผู้นำ มีความสามัคคี มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ เพื่อสนองนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

พันธกิจ
     1. จัดการศึกษาชั้นอุดมศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล ด้านศาสตร์วิชาชีพที่มีความจำเป็นและเป็นความต้องการของสังคม เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ

  1. 2. มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางปัญญา โดยเน้นความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
  2. 3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย บำรุงศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
  3. 4. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อเผยแพร่วิชาการสู่ชุมชนและช่วยพัฒนาศักยภาพของชุมชน
  4. 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สู่การเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำที่เน้นการผลิตบัณฑิต และพัฒนาสังคม ชุมชน

ภารกิจ

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้ก้าวไปสู่ระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำ และพร้อมที่จะจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพในระดับสากล จึงได้ตระหนักถึงการเผยแพร่วิชาการไปสู่ชุมชน ตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ที่สำคัญดังนี้

ด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัย พิษณุโลก มีภารกิจหลักที่ต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญทางวิชาการควบคู่ไปกับความเป็นผู้นำ ทั้งยังสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศ ทางปัญญา และประกอบอาชีพได้หลากหลายสามารถนำความรู้ไปพัฒนาองค์กร รวมไปถึงการเป็นผู้ประกอบการ วิชาชีพได้ด้วยตนเอง ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงมุ่งเน้นด้านการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ควบคู่ไปกับ วิชาการ มี การปรับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับระบบสังคมปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถสนทนาได้ อย่างน้อย 3 ภาษา ได้พัฒนาระบบการเรียนการสอน โดยนำเทคโนโลยีมาเป็นส่วนประกอบ โดยใช้ระบบ E-Learning เพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทั้งนี้ได้มุ่งพัฒนาทักษะของผู้เรียนและภูมิปัญญาในการสร้างอาชีพ ซึ่งสามารถนำความรู้ไปพัฒนางานอาชีพ หรือเน้นการเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังได้ปลูกจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นพลเมืองดีของ ไทยและสังคมโลก

ด้านงานวิจัย มหาวิทยาลัย พิษณุโลกจะก้าวไปสู่ความเป็นสากลได้จำเป็นต้องอาศัยการปฏิบัติงานวิจัยเพื่อ พัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้และแก้ไขปัญหา ซึ่งจะเป็นการนำไปสู่องค์ความรู้ สำหรับการวิจัย โดยต้องมีผลงานวิจัยทางธุรกิจ ตลอดจนการนำผลงานไปเผยแพร่สู่ชุมชน ด้วยเหตุว่าการวิจัยนั้นจะเป็นรากฐานของการนำวิชาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับผู้เรียน และยังเป็นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการสังเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ได้อีกทางหนึ่งด้วย

ด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย พิษณุโลกมุ่งเน้นที่จะตอบสนองชุมชนด้วยบริการทางวิชาการ ที่ หลากหลายรูปแบบ โดยการให้บริการกับองค์กรต่างๆ ร่วมมือกับหน่วยงานและสถานศึกษาในการเผยแพร่วิชาการ และระบบสารสนเทศ ทั้งร่วมมือกับต่างประเทศในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยการแลกเปลี่ยน ความรู้ซึ่งกันและกัน ทั้งยังมีนโยบายที่จะเสริมสร้างสังคม โดยสนับสนุนชุมชนในรูปแบบของการบริการ วิชาการต่างๆ ให้แก่ชุมชนที่ต้องการพัฒนาด้านอาชีพ ซึ่งยึดนโยบายของรัฐบาลในบทบาทที่เกี่ยวข้อง สนับสนุน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน จากชุมชนสู่นักศึกษาในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่จะเสริมสร้างให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์จริงที่จะ ได้นำไปใช้ในการพัฒนาการประกอบอาชีพ และเป็นการเผยแพร่ศักยภาพของมหาวิทยาลัยออกสู่สาธารณชน

ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย พิษณุโลก ได้ตระหนักถึงภาระสำคัญที่ต้องปลูกฝังผู้เรียน ให้เป็นผู้ดำรงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย โดยมีโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนซึ่งในปัจจุบันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้เรียนต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อสังคม แม้ว่าสังคมไทยจะเปลี่ยนแปลงไปโดยที่ประเทศได้รับอารยธรรมจากต่างประเทศเข้า มาแทรกแซง และมีบทบาทในการดำเนินชีวิตประจำวันของเยาวชนไทย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จึงเล็งเห็นว่าการปลูกฝังและปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษามีความรักวัฒนธรรม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยนั้นเป็นเรื่องสำคัญ

ด้านการจัดการ มหาวิทยาลัย พิษณุโลก เน้นการจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล และมีการจัดระบบบริหารจัดการให้เหมาะสมกับโครงสร้างของมหาวิทยาลัย โดยปรับปรุงให้มีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ เป็นการบูรณาการร่วมมือ วางแผน การจัดการทรัพยากรและประเมินผล ซึ่งสามารถตรวจสอบการดำเนินการภายใต้พันธกิจของมหาวิทยาลัย

0

Years Expereince

0

Years Expereince

0

Years Expereince

0

Years Expereince

OUR EXPERT